Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
8573 36d0 350
Reposted fromdoedeer doedeer viairmelin irmelin
Nękają mnie po nocach myśli o Tobie.
Reposted fromiamstrong iamstrong viairmelin irmelin
3571 b36e 350
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
3572 864e 350
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
3292 067f 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
3024 d8eb 350
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
W mojej głowie pojawiało się wiele wizji naszego rozstania, ale nigdy nie spodziewałem się, że stracę Cię na zawsze, przez taką głupotę...
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
Wszyscy uważamy, że jest nie do pomyślenia, by miłość naszego życia miała być czymś lekkim, czymś bez wagi. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin
Dusza nie jest niczym innym jak działalnością szarych komórek mózgu. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin
Wystarczy, że człowiek zakocha się jak wariat, a jednocześnie musi słuchać burczenia swych kiszek, by jedność ciała i duszy, ta liryczna iluzja wieku nauki, rozpłynęła się natychmiast.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin
Oprócz tego, że były wymowne, jej sny były również piękne. Okoliczności tej nie dostrzegał Freud w swojej teorii snów. Sen jest nie tylko komunikatem (ewentualnie zaszyfrowanym komunikatem), ale również aktywnością estetyczną, grą wyobraźni, która jest wartością sama w sobie. Sen stanowi dowód na to, że fantazja, marzenie o czymś, co się nie wydarzyło, należy do najgłębszych potrzeb człowieka. I tu jest korzeń zdradliwego niebezpieczeństwa snów. Gdyby sen nie był piękny, można by o nim szybko zapomnieć. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin
3936 ea21 350
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
1198 68eb 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
3022 6a08 350
Reposted fromsoftboi softboi viapchamtensyf pchamtensyf
3021 5a37 350
Reposted fromsoftboi softboi viapchamtensyf pchamtensyf
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?

August 19 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl